مدیریت مشتریان و حسابداری فروش صبا

تدبیر پردازی صبایاران

نرم افزار حسابداری فروش صبا – فروش یکی از ارکان اساسی فعالیت های هر سازمان اقتصادی می باشد .

از این رو اجرای صحیح سیاست های فروش باعث پیروزی سازمان ها در فضای رقابتی موجود در بازار می باشد .

خدمات

نوع نرم افزار

مدیریت مشتریان و حسابداری فروش صبا

ویندوزی

سال تولید نرم افزار

وبسایت

1387

Sabasoft.org

پروژه های مرتبط