خزانه داری صبا

تدبیر پردازی صبایاران

رشد سازمان در گرو مدیریت مناسب و به هنگام وجه نقد بوده و استفاده از ابزارهای بروز نگهداری وجه نقد و
مدیریت منابع نقدی هر سازمان مهمترین خصیصه رقابتی در فضای کسب و کار می باشد . به قطع یقین آگاهی
از وضعیت نقدینگی سازمان ابزار مناسب در جهت نیل به اهداف والا و پویای اقتصاد می باشد .

خدمات

نوع نرم افزار

خزانه داری صبا

ویندوزی

سال تولید نرم افزار

وبسایت

1387

Sabasoft.org

پروژه های مرتبط