خدمات مدیریت استراتژیک

مشاوره مدیریت استراتژیک

آزمودن شیوه های پیشین بهره تازه ای ندارد، اندیشه را نو کنیم

استراتژی یک تصمیم جهت ساز و متحول کننده سازمانی است که می بایست بر مبنای شناخت موثر چالش های سازمان و متناسب با غلبه بر آنها اتخاذ گردد. استراتژی ها باید بر پایه مزیت های رقابتی پایدار سازمان استوار شوند و تبدیل به برنامه های اجرایی گردند که انجام آنها منجر به تحقق اهداف استراتژیک سازمان شود از اینرو.مشاوره مدیریت استراتژیک با هدف کمک به سازمان ها برای تخصیص مناسب منابع و همسوسازی تمامی مولفه های سازمانی برای دستیابی به اهداف و ایچاد تمایز رقابتی انجام می گردد. فرایند مدیریت استراتژیک شامل تعیین ماموریت و چشم انداز، انجام تحلیل های محیطی، داخلی و صنعت و رقابت،ذینفعان و مزیت های رقابتی است که متعاقب آن استراتژی های شرکت با رویکرد تحول و تغییر تدوین می گردد، برای مدیریت عملکرد استراتژیک هدف گذاری کمی و پایش مستمر آن انجام گرفته و با تعریف اقدامات ابتکاری و همسو سازی تمامی مولفه های سازمانی شامل فرایندها و ساختار و سبک رهبری، استراتژی های تعیین شده جاری سازی می گردد.

مراحل انجام کار

فرایند مدیریت استراتژیک باید به گونه ای طرح ریزی شود که سازمان به طور مستمر بتواند چالش های محیطی، داخلی، بازار، رقابت، از هم گسیختگی های بازار و مانند آن را رصد و تحلیل نموده و برپایه آن تصمیم تحول آفرین استراتژیک را اتخاذ نماید. طبیعتا این تصمیم که همان استراتژی است باید در سازمان به صورت موثر اجرا شده و تمامی مولفه های مدیریتی با آن همسو گردد. به منظور انجام مدیریت استراتژیک در شرکت ایران دارو، متدولوژی شش مرحله ای بر اساس روش کارت امتیازی متوازن (BSC)  انتخاب شده است که دربردارنده گام هائی برای شناخت چالش های سازمانی، تصمیم گیری استراتژی، هدف گذاری، برنامه ریزی برای اجرا، اجرا و اندازه گیری دستیابی به اهداف است. مزیت روش کارت امتیازی متوازن توجه و تمرکزش بر اندازه گیری شاخص ها و همسو کردن تمامی واحدهای سازمانی و مولفه های ساختاری با استراتژی است و انجام آن در سازمان نه به صورت یک پروژه بلکه به شکل یک فرایند دائمی خواهد بود. گام آخر ( اندازه گیری، پایش و یادگیری ) اطلاعات لازم برای تحلیل استراتژیک (گام اول) در دوره های بعدی را ایجاد می کند که موجب می شود کارائی و اثربخشی فرایند مدیریت استراتژیک در سازمان به صورت مستمر بهبود بیابد. بر این اساس متدلوژی استقرار نظام مدیریت استرتژیک به شرح زیر خواهد بود.

سبد خرید
WeCreativez WhatsApp Support
گروه نرم افزاری صبا ، تولید کننده نرم افزار جامع مالی و اداری صبا
مشاوره و پشتیبانی آنلاین صباسافت